اگر دریابیم

فقط پنج دقیقه

برای بیان آنچه می خواهیم بگوییم فرصت داریم

تمام باجه های تلفن

از افرادی پر می شد

که می خواستند به دیگران بگویند

آنها را دوست دارند!

کریستوفر_مورلی
#تلگرامی