بانو
از جنس خاتون

دانشجو

نوشتن روزمره ها و اتفاقات خاطره ساز زندگی به جای دفتر کاغذی در صفحات الکترونیکی وبلاگ
گاه پند دوستان و یا همراهی آنان مثل دوست های خوب یک محله از جنس مهربانی ، دریچه ایست رو به صمیمیت و ارزش دوستی