یکی هم مثل مو هست که کسی جز مادرشو نداره. یلدای بیفروغ و ساکت و تاریک.

دلم میسوزه که واسه هییییچ دوستی عزیز نبودم که منو یادش بیاره.... دلم بیشتر واسه این میسوزه که.....