کاش زمان می ایستاد و من نیز با تمام وجود می ایستادم. 

می ایستادم و چشمان عاشق تو را ساعت ها نگاه می کردم. 

 تو ساعت ها با چشمانت حرف می زدی و من گوش می کردم.