و با تاخیر به روز شنبه و صبح شنبه خوش آمد میگیم.

کجا بودی شنبه جان که دلم تنگ شد برات....آخر هفته دلتنگ و افسرده بودم تا اینکه تو آمدی :)