منتظرم.....

ولی عشق وقتی رخ میده که تو منتظرش نیستی.🙄

کاش می شد دل بست. و گاه دل داد و دلی را ستاند.😍 

دوست دارم کسی رو عاشقانه دوست بدارم. ولی مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. 😁

این موقع از سن و سال بدجوری دوست دارم عاشق بشم. و البته راهشم سبز باشه و طی مسیر بشه. 

امیدوارم قبل این که به خاکستر تبدیل بشم به آرزوم برسم🤗