می رسد قصه به آنجا که علی دلتنگ است

می فروشد زرهی را که رفیق جنگ است

چه نیازی دگر این مرد به جوشن دارد

ان یکاد از نفس فاطمه بر تن دارد